Comment on page

Tôi muốn được cấp bản cứng giấy chứng nhận hoàn thành thì phải làm sao?