THÔNG TIN CHUNG

* Cung cấp tới khách hàng những thông tin tham khảo về cách thức học tập, thời gian học tập, thiết bị dùng để học tập và chứng nhận hoàn thành khóa học